Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 40. sjednici održanoj dana 07.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU EKSPERTNE RADNE GRUPE ZA IZRADU KARTOGRAFSKE
DOKUMENTACIJE ZA POTREBE POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA

 

1. U Rješenju o imenovanju Ekspertne radne grupe za izra­du kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova V broj 414/10 od 20.05.2010. godine, tačka 1. alineja 7. ("Službene novi­ne Federacije BiH", broj 31/10) i Rješenju o izmjeni rje­šenja o imenovanju Ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovni­štva, domaćinstava i stanova V broj 332/11 od 14.04.2011. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/11), riječi: "Vrabac Asifa" zamjenjuju se riječi­ma: "Đonlagić Seđida".
2.     Ostale odredbe Rješenja ostaju nepromijenjene.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 255/2012.
07. marta/ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermm Nikšić, s. r.