Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 40. sjednici održanoj dana 07.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOORDINACIONOG TIJELA ZA IZRADU
KARTOGRAFSKE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE
POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I
STANOVA

 

1.     U Rješenju o imenovanju Koordinacionog tijela za izra­du kartografske dokumentacije za potrebe popisa sta­novništva, domaćinstava i stanova V. broj: 413/10 od 20.05.2010. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/10) tačka l, alineja I riječi: "Derviš Đurđević", zamjenjuju se riječima: "Hidajeta Bajramović",
2.     Ostale odredbe Rješenja ostaju nepromijenjene.
3.     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 254/2012
07. marta/ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.