Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 21. Zakona o Fe­deralnom .pravobraniteljstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 12/98 i 61/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 40, sjednici održanoj 07.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU FEDERALNOG PRAVOBRANITELJA

 

I

 

Za federalnog pravobranitelja privremeno se imenuje INDA AŽMAN.

 

II

Federalni pravobranitelj iz toačke I ovog rješenja imenuje se do okončanja postupka imenovanja iz članka 21. Zakona o Federalnom pravobraniteljstvu.

 

III

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 250/2012
07. ožujka/marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.