Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu­žbene novine Federacije BiH", broj 12/03) i člana 7. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službe­ne novine Federacije BiH", broj 35/11), u postupku imenova­nja članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mo­star na osnovu Javnog oglasa objavljenog u dnevnim novina­ma "Dnevni list" i "Oslobođenje" i "Službenim novinama Federacije BiH" dana 18.01.2012. godine, nakon razmatranja rang liste najuspješnijih kandidata od strane Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora, u skladu sa principima i standardima odabira i pravilima postupka imenovanja i uvje­renja da su sva načela i procedure utvrđene Zakonom ispoštovane, a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikaci­ja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši nominaciju čla­nova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, te na 40. sjednici, održanoj 07.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA NOMINOVANJE ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA JP HRVATSKA POŠTA D.O.O.
MOSTAR

 

I

 

Za članove Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar predlažu se za nominaciju:

1.    Darko Polić
2.    Jasmir Velić
3.    Dragan Petrović
4.    Mirjana Šakota
5.    Petar Šunjić
6.    Maja Kajtaz

 

II

 

Imenovanje predloženih članova Nadzornog odbora izvr­šit će Skupština JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 249/20 12
07. marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.