Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovi­ne, na 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RAZMJENU DODATAKA O VOJNIM STANOVIMA SA REPUBLIKOM SRBIJOM I REPUBLIKOM CRNOM GOROM

 

I

 

U Komisiju za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, imenuju se:

1.    Jakov Dujić, predsjednik Komisije
2.    Amila Busuladžić, član
3.    Dilaver Gogalija, član
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će Fatma Mahmutović.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da sa nadle­žnim organima Republike Srbije i Republike Crne Gore utvrdi i razmijeni podatke o pripadnicima bivše JNA kojima je dodi­jeljen novi stan na teritoriji tih država, a koji su iz stambenog fonda bivše JNA imali stan na teritoriji FBiH, ustupi tim drža­vama podatke o pripadnicima bivše JNA koji trenutno potražu­ju i/ili kojima je izvršeno vraćanje u posjed i dozvoljen otkup stana na teritoriji FBiH.

 

III

 

Predsjednik Komisije imenovan rješenjem V broj 181/09 od 04.03.2009. godine dužan je predati Komisiji iz tačke 1. rje­šenja svu raspoloživu dokumentaciju koja se tiče razmjene po­dataka uz sačinjavanje zapisnika.

 

IV

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje Vlade   Federacije BiH V broj 1285/2011 od 24.11.2011. godine.

 

V broj 247/2012
07. marta/ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.