Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanji­ma Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federa­cije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine, donijela

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA Z A IZBOR
RAVNATELJA I UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA UPOŠLJAVANJE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor ravnatelja i Upravnog odbora Federalnog zavoda za. upošljavanje u sastavu:

1.    MIROSLAV JUREŠIĆ, predsjednik, Federalno mini­starstvo rada i socijalne politike,
2.    JASMINA HERCEGOVAC, član, Federalno mini­starstvo rada i socijalne politike,
3.    JASMINA KHECHAN-BABIĆ, član, Federalno mi­nistarstvo rada i socijalne politike,
4.    VELIDA DRAŠKO, član, Federalni zavod za upošlja­vanje,
5.    SEAD PITA, član, Federalni zavod za upošljavanje.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave podnese­ne na javni oglas, na temelju načela iz članka 3. Zakona o mi­nistarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, Odluke o kriterijima za imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje i Odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za upošljava­nje.

 

III

 

Povjerenstvo je dužno sve kandidate, koji su ušli u uži iz­bor, pozvati na intervju sastaviti listu sa užim izborom najbo­ljih kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu pu­tem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Her­cegovine, radi konačnog imenovanja.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana obja­ve u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 243/2012
07. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.