Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanji­ma Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federa­cije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 40. sjednici održanoj 07.03.2012, godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA I
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor direktora i Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje u sastavu:

1.    MIROSLAV JUREŠIĆ, predsjednik, Federalno mini­starstvo rada i socijalne politike,
2.    JASMINA HERCEGOVAC, član, Federalno mini­starstvo rada i socijalne politike,
3.    JASMINA KHECHAN-BABIĆ, član, Federalno mi­nistarstvo rada i socijalne politike,
4.    VELIDA DRAŠKO, član, Federalni zavod za zapo­šljavanje,
5.    SEAD PITA, član, Federalni zavod za zapošljavanje.

 

II

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministar­skim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Her­cegovine, Odluke o kriterijima za imenovanje direktora Fede­ralnog zavoda za zapošljavanje i Odluke o kriterijima za ime­novanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

III

 

Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercego­vine, radi konačnog imenovanja.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana obja­vljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 243/2012
07. marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.