Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/02, 2/06 i 8/06) i članka 4 stavak 2. Zakona o mini­starskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 12/03 i 34/03), na prijedlog federalnog ministra financija, Vlada Fede­racije Bosne i Hercegovine na 38. sjednici, održanoj 22.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

1. Za predsjednika i članove Privremenog upravnog odbo­ra Finansijsko-informatičke agencije imenuju se:

 

1)  Ezher Kubat, predsjednik
2)  Franjo Marič, član
3)  Enver Polutan, član
4)  Ankica Barbarić, član
5)   Ahmed Džajić, član
2.     Mandat predsjednika i članova odbora iz točke l, ovog Rješenja traje najduže do 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Rješenja.
3.     Mjesečna naknada za rad predsjedniku i članovima iz točke 1. ovog Rješenja, ne može biti veća od 50% pro­sječne plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, po zadnjem statističkom podatku.
4.     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 217/12
22. veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.