Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/02, 2/06 i 8/06) i člana 4, stav 2. Zakona o ministar­skim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Her­cegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), na prijedlog federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 38. sjednici,   održanoj 22.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FINANSIJSKO-
INFORMATIČKE AGENCIJE

 

l . Za predsjednika i članove Privremenog upravnog odbo­ra Finansijsko-informatičke agencije imenuju se:

1)  Ezher Kubat, predsjednik
2)  Franjo Marić, član
3)  Enver Polutan, član
4)  Ankica Barbarić, član
5)  Ahmed Džajić, član
2.     Mandat predsjednika i članova odbora iz tačke 1. ovog Rješenja traje najduže do 60 dana od "dana stupanja na snagu ovog Rješenja. .
3.     Mjesečna naknada za rad predsjedniku i članovima iz tačke l. ovog Rješenja, ne može biti veća od 50% pro­sječne plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, po zadnjem statističkom podatku.
4.     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 217/12
22. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.