Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/02, 2/06 i 8/p6) i članka 4. stavak 2. Zakona o mini­starskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), na prijedlog federalnog ministra financija, Vlada Fede­racije Bosne i Hercegovine na 38. sjednici, održanoj 22.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA
I ZAMJENIKA DIREKTORA
FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

1.     Za direktora Finansijsko-infontiatičke agencije privre­meno se imenuje Edah Ćerimagić. Za zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agen­cije privremeno se imenuje Ivan Đogić,
2.     Direktor i zamjenik direktora Finansijsko-informatičke agencije iz točke l. ovog Rješenja imenuju se na period do 60 dana.
3.     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 216/12
22. veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.