Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/02, 2/06 i 8/06) i člana 4 stav 2. Zakona o ministar­skim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Her­cegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), na prijedlog federalnog ministra fraansija, Vlada Fede­racije Bosne i Hercegovine na 38. sjednici, održanoj 22.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA I
ZAMJENIKA DIREKTORA FINANSIJSKO-
INFORMATIČKE AGENCIJE

 

1.     Za direktora Finansijsko-informatičke agencije privre­meno se imenuje Edah Ćerimagić. Za zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agen­cije privremeno se imenuje Ivan Dogić.
2.     Direktor i zamjenik direktora Finansijsko-informatičke agencije iz tačke 1. ovog Rješenja imenuju se na period do 60 dana.
3,     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 216/12
22. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.