Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o yladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici, održanoj 24.02.2012. godine, do­nosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PITANJA
EVROPSKIH INTEGRACIJA

 

I

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine formira Koordina­cioni tim za pitanja evropskih integracija, u sljedećem sastavu:

1.    Arnela Bešlija, predstavnik Federalnog ministarstva finansija;
2.    Elvedina Hodžić, predstavnik Federalnog ministar­stva unutrašnjih poslova;
3.    Entoni Šeperić, predstavnik Federalnog ministarstva pravde;
4.    Stipo Buljan, predstavnik Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije;
5.    Silvana Marić, predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
6.    Snježana Kapić, predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;
7.    Edin Doljančić, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenu osoba i izbjeglica;
8.    Salko Beba, predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
9.    Ferid Huseinbegović, predstavnik Federalnog mini­starstva zdravstva;
10. Zlatan Buljko, predstavnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
11. Amra Ohranović, predstavnik Federalnog ministarstva kulture i sporta;
12. Jagoda Ribica, predstavnik Federalnog ministarstva trgovine;
13. Selma Kličić, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja;
14. Pejo Janjić, predstavnik Federalnog ministarstva po­ljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
15. Blaženka Prskalo, predstavnik Federalnog ministar­stva razvoja, poduzetništva i obrta;
16. Kasema Ćatović, predstavnik Federalnog ministar­stva okoliša i turizma.

 

II

 

Zadatak predstavnika Koordinacionog tima Vlade Federa­cije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija je da izvršavaju sve zadatke u skladu sa Uputstvom za postupanje i rad predstavnika federalnih organa uprave i federalnih uprav­nih organizacija u procesima evropskih integracija, a koji proizilaze iz obaveza Federacije Bosne i Hercegovine u cjelokup­nom procesu provedbe poslova iz ove oblasti.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 212/2012
24. februara/veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Niksić, s. r.