Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a, u vezi sa članom 5. st. 2. i 3. Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u or­ganima državne službe u Federaciji Bosne i ' Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/05), Vlada Federa­cije Bosne i Hercegovine, na svojoj 38. sjednici održanoj 22.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE
OCJENE RADA RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA KOJE POSTAVLJA VLADA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje Komisiju za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u sljedećem sastavu:

1.    Desnica Radivojević, predsjednik,
2.    Damir Mašić, zamjenik predsjednika,
3.    Zoran Mikulić, član,
4.    Vjekoslav Čaimber, član,
5.    Edita Kaiajdžić, član.
Za tehničkog sekretara Komisije imenuje se Lejla Hadžimujić, a istoj u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federaci­je BiH", broj 14/11) pripada naknada koja će se isplatiti na osnovu posebnog rješenja.

 

II

 

Zadatak Komisije je da sagleda izvještaje o radu federal­nih uprava, federalnih upravnih organizacija, stručnih službi i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem su čelu rukovodeći državni službenici koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, te Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi Izvještaj sa prijedlo­gom za usvajanje ili neusvajanje izvještaja o radu sa prijedlo­gom ocjene za svakog rukovodećeg državnog službenika poje­dinačno.

 

III

 

Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje V broj: 753/2007 od 17.10.2007. godine,

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 201/2012
22. februara/veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Niksić, s. r.