Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u vezi sa članom 64. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i članom 51. stav l tačka b) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici, održanoj 05.01.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA FEDERALNOG
ZAVODA ZA STATISTIKU

 

I

 

Derviš Đurđević, direktor Federalnog zavoda za statistiku, razrješava se dužnosti, zbog navršenih 65 godina života, sa danom 09.01.2012. godine.

 

II

 

Radni odnos po osnovu dužnosti iz tačke 1. ovog Rješenja prestaje danom konačnosti Rješenja o prestanku radnog odnosa, broj 03/06-34-164/2011 od 22.12.2011. godine, koje je donijela Komisija za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1/12
5. januara/siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.