Na osnovu člana 19. stav 3, Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa tačkom IV. stav 2. Uredbe o osnivanju Ureda koordinatora Vlade Federa­cije Bosne i Hercegovine za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovi­ne ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/11), Vlada Fe­deracije Bosne i Hercegovine na 38. sjednici, održanoj 22.02.2012. godine 2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOORDINATORA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA BRČKO
DISTRIKT

 

I

 

Imenuje se Sahbudin Hukić,.za koordinatora Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine za Brčko Distrikt Bosne i Hercego­vine, sa pripadajućim pravima i obavezama koje proističu iz tog posla.

 

II

 

Imenovanom pripada mjesečna naknada za rad u skladu sa odredbama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/06, 23/08, 84/08 i 9/10).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

 

V broj 191/2012
22. februara/ veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.