Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 7, stavak 2. točka 1. i članka 9. stavak 3. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH'', V br. 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), Vlada Fede­racije. Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 09.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU FEDERALNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE

 

1.     U Rješenju o imenovanju Federalnog povjerenstva za procjenu štete ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/09 i 08/10) u točki 1. alineja 2., riječi "Dane Galešić, član" zamjenjuju se riječima "Siniša Bilić, član".
2. Ovo rješenje objaviće se u "Službenim novinama Fede­racije BiH".

V broj 154/2012
9. veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin NikŠić, v. r.