Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegov ("Službene novine Federacije BiH", br: 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 7. stav 2. taćka 1. i čla­na 9. stav 3. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/0 56/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 09.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU FEDERALNE KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETE

 

1. U Rješenju o imenovanju Federalne komisije za procje­nu štete ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/09 i 08/10) u tački 1. alineja 2., riječi "Dane Galešić, član" zamjenjuju se riječima "Siniša.Bilić, član".
2. Ovo rješenje objaviće se u "Službenim novinama Fede­racije BiH".

 

V broj 154/2012
9. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer

Nermin Nikšić, s. r.