Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u sve­zi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povo­dom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-35/11 DM od 09.01.2012. godi­ne, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imo­vinsko-pravnih i katastarskih poslova Općine Ljubuški, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed ne­kretnine izvlaštene od strane Službe za prostorno uređe­nje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-prav­nih i katastarskih poslova Općine Ljubuški prije pravo­moćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 04/2-31-3-1019/11 od 29.12.2011. godine, i to na parceli: k.č. br. 1275/4 k.o. Bijača, šuma 4. klase u površini od 34 m2, što po starom premjeru odgovara k/č. br. 437/31, zv. "Krčevina" šuma u površini od 34 m2, upi­sana u zk. ul. br. 126 k.o. SP-Bijača, vlasništvo Vlade Grbavca Jozina sa Hardomilja, općina Ljubuški sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za prostorno uređenje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Općine Ljubu­ški osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određiva­nje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-22-2/2012
1. veljače/februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.