Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u sve­zi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povo­dom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-35/11 DM od 09.01.20.12. godi­ne, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Slu­žbe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove, Odjel im ovinsko-pravnih i katastarskih poslova Općine Ljubuški, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed ne­kretnina izvlaštenih od strane Službe za prostorno ure­đenje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Općine Ljubuški prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 04/2-31-3-1018/11 od 29.12.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1271/2 k.o. Bijača, šuma 4. klase u površini od 37 m2, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 437/28, zv."Krčevina" šuma u površini od 37 m2, upi­sana u zk.ul. br. 126 k.o. SP-Bijača,    ' k.č. br. 1272/2 k.o. Bijača, njiva 6. klase u površini od 144 m2, što po starom premjeru odgovara k.č. br: 437/29, zv."Krčevina" njiva u površini od 144 m2, upisana u zk.ul. br. 126 k.o. SP-Bijača, vlasništvo Veselke Grbavac Marijanove sa Hardomilja, općina Lju­buški sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1273/2 k.o. Bijača, šuma 4. klase u površini od 33 m2, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 437/30, zv."Krčevina" šuma u površini od 33 m2, upi­sana u zk.ul. br. 126 k.o. SP-Bijača, vlasništvo Vlade Grbavca Jozina s Hardomilja, općina Ljubuški sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za prostorno uređenje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Općine Ljubu­ški osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određiva­nje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-22/2012
1. veljače/februara 2012. godine
Sarajevo

 

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.