Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu­žbene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-4475/11 AK od 16.12.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. go­dine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovin­sko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar ne­kretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-5157/10-47 od 24.11,2011. godine, i to na parceli:
-    k.č. br. 663/23, po kulturi oranica u površini od 1523 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 663/1, što odgovara k.č. br. 705/6, nastala cijepanjem k.č. br, 705/1 k.o. Gladno Polje (katastarskog stanja), upisana u z.k. uložak br. 570 k.o. Hadžići, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Varaga Srete sin Jove sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i ka­tastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-1462-2/2011
l. februara/veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.