Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka. 12. Zakona o mi­nistarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), a u vezi sa člankom 11. Zakona o organizaciji mirovin­skog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održa­noj 09.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMJENIKA RAVNATELJA
FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Za zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, na period od Četiri (4) godine, imenuje se Anka Raič.

 

II

 

Ovo rješenje stupa ha snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 145/2012
9. veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.