Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06. i 8/06), člana 12. Zakona o mini­starskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 12/03 i 34/03), a u vezi sa članom 11. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održa­noj 09.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKOI
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

"l .    Za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na period od četiri (4) godine, imenuje se Anka Raič.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 145/2012
9. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.