Na temelju članka 4. st. 4. i 5. Zakona o dugu, zaduživa­nju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10) i članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici, održanoj 05.01.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DUG

 

l.     Imenuje se Povjerenstvo za dug (u daljnjem tekstu: Po­vjerenstvo) u slijedećem sastavu:

1)   Federalni ministar financija,
2)   Ministar financija Unsko-sanskog kantona,
3)   Ministar financija Posavskog kantona,
4)   Ministar financija Tuzlanskog kantona,
5)   Ministrica financija Zeničko-dobojskog kantona,
6)   Ministar financija Srednjobosanskog kantona,
7)   Ministar financija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
8)   Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kan­tona,
9)   Ministar financija Zapadnohercegovačkog kantona,
10) Ministrica financija Kantona Sarajevo,
11) Ministar financija Kantona 10.
2.      Za zamjenike članova Povjerenstva imenuju se:
1)   Samir Bakić, pomoćnik-federalnog ministra financija
2)   Aida Salihagić, pomoćnik ministra financija Unsko-sanskog kantona,
3)   Joso Damjanovic, pomoćnik ministra financija Po­savskog kantona,
4)   Merima Hajdarević, sekretar Ministarstva financija Tuzlanskog kantona,
5)   Nada Delibašić, pomoćnik ministra financija Zeničko-dobojskog kantona,
6)   Ivanka Vrdoljak; pomoćnik ministra financija Sred­njobosanskog kantona
7)   Emina Gabela, pomoćnik ministra financija Bosan­sko-podrinjskog kantona Goražde,
8)   Vejsil Cokoja, pomoćnik ministra financija Herce­govačko-neretvanskog kantona,
9)   Mario Bošnjak, pomoćnik ministra financija Zapad­nohercegovačkog kantona,
10) Branka  Arslanagić,  pomoćnik  ministra  financija Kantona   Sarajevo,
11) pomoćnik ministra financija Kantona 10.
3.     Zadaci Povjerenstva iz točke 1. ovog Rješenja su utvrđi­vanje:
stanja i perspektive duga u Federaciji Bosne i Her­cegovine,
trenutnih i budućih potreba za prihode radi servisiranja duga,
mjera koje treba poduzeti da bi se održala stabil­nost u servisiranju duga,
kriterija i visine novih zaduživanja, a u vezi sa ukupnim ograničenjima zaduženja za narednu fi­skalnu godinu.
4.     Povjerenstvo radi u skladu sa Poslovnikom o radu.
5.     Federalno ministarstvo fmancija-Federalno ministarstvo finarisija pruža administrativnu podršku Povjerenstvu za dug.
6.     Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rje­šenje o imenovanju Povjerenstva za dug ("Službene no­vine Federacije BiH", br. 54/08 i 88/10).
7.     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 129/2012 :
05. siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.