Na osnovu člana 4. st. 4. i 5. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene no­vine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10) i člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene .novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici, održanoj 05.01.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DUG

 

1.     Imenuje se Komisija za dug (u daljnjem tekstu: Komisi­ja) u slijedećem sastavu:

1)  Federalni ministar finansija,
2)  Ministar finansija Unsko-sanskog kantona,
3)  Ministar finansija Posavskog kantona,
4)  Ministar finansija Tuzlanskog-kantona,
5)  Ministrica finansija Zeničko-dobojskog kantona,
6)  Ministar finansija Srednjobosanskog kantona,
7)   Ministar finansija Bosansko-podrinjskog  kantona Goražde,
8)   Ministar finansija Hercegovačko-neretvanskog kan­tona,
9)   Ministar finansija Zapadnohercegovačkog kantona,
10) Ministrica finansija Kantona Sarajevo,
11) Ministar finansija Kantona 10.
2.     Za zamjenike članova Komisije imenuju se:
1)   Samir Bakić, pomoćnik federalnog ministra finansija.
2)   Aida Salihagić, pomoćnik ministra finansija Unsko-sanskog kantona,
3)   Joso Damjanovic, pomoćnik ministra finansija Po­savskog kantona,
4)   Merima Hajdarević, sekretar Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona,
5)   Nada Delibašić, pomoćnik ministra finansija Zeničko-dobojskog kantona,
6)   Ivanka Vrdoljak, pomoćnik ministra finansija Sred­njobosanskog kantona
7)   Emina Gabela, pomoćnik ministra finansija Bosan­sko-podrinjskog kantona Goražde,
8)   Vejsil Cokoja, pomoćnik ministra finansija Herce­govačko-neretvanskog kantona,
9)   Mario Bošnjak, pomoćnik ministra finansija Zapad­nohercegovačkog kantona,
10) Branka  Arslanagić,  pomoćnik ministra finansija Kantona  Sarajevo, 11) pomoćnik ministra finansija Kantona 10.
3.     Zadaci Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja su utvrđiva­nje:
stanja i perspektive duga u Federaciji Bosne i Her­cegovine,
trenutnih i budućih potreba za prihode radi servisi-ranja duga,
mjera koje treba poduzeti da bi se održala stabil­nost u servisiranju duga,
kriterija i visine novih zaduživanja, a u veži sa ukupnim ograničenjima zaduženja za narednu fi­skalnu godinu,
4.     Komisija radi u skladu sa Poslovnikom o radu.
5.     Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija pruža administrativnu podršku Komisiji za dug.
6.     Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rje­šenje o imenovanju Komisije za dug ("Službene novine Federacije BiH", br. ,54/08 i 88/10).
7.     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 129/2012
5. januara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.