Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. godine, do­nosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KOMISIJU
ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

l

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, imenuje se:

- ENES SULJKANOVIĆ

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".  

 

V. broj 128/2012
1. februara/veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.