Na osnovu člana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici održanoj 24.01.2012. godine, do­nijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA VOĐENJE
PREGOVORA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O
DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU IZMEĐU BOSNE I
HERCEGOVINE I CRNE GORE

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora za zaključivanje Ugovora o dvojnom drža­vljanstvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore imenuje se:

1. RAMIZ MEHAKOVIĆ, direktor Ureda premijera Vla­de Federacije Bosne i Hercegovine

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 127/2012
24. januara/siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.