Na temelju članka 19, stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene .novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 102.'stavak 2.. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federa­cije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 42/11), na prijedlog federal­nog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG
VIJEĆA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o ime­novanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i re­osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 1179/2011 od 27. 10. 2011. godine, u točki I vrši se dopuna podtoč. 7. 8, 9. i 10., koje glase:

"7.   SANDRA VEGAR - ZUBOVIĆ, član, Kanton Sarajevo,
8.    AZRA SULJIC, član, Unsko-sanski kanton,
9.    ELVEDINA ZEC, član, Bosansko-podrinjski kanton, 
10.  HAŠA BEGIC, Član, Zeničko-dobojski kanton".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 120/2012
l. veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić v. r.