Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Viadi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novino Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 102. stav 2. Zako­na o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 42/11), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE l
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o ime­novanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja   Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 1179/2011 od 27. 10. 2011. godine, u tački I vrši se dopuna podtač. 7, 8, 9. i 10., koje glase:

7.    SANDRA VEGAR - ZUBOVIĆ, član, Kanton Sarajevo,
8.    AZRA SULJIC, član, Unsko-sanski kanton,
9.    ELVEDINA ZEC, član, Bosansko-podrinjski kanton,
10.  HAŠA BEGIĆ, član, Zeničko-dobojski kanton.

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 120/2012
1. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić s. r.