Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. godine, do­nosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRAN JU GRUPE ZA
IZRADU KONAČNOG TEKSTA STRATEGIJE
REFORME PENZIJSKOG SISTEMA

 

I

 

U Rješenju o formiranju Grupe za izradu konačnog teksta Strategije reforme penzijskog sistema, V. broj 74/2012 od 24.01.2012. godine, tačka I dopunjuje se novim tačkama:

"12. Zijati Krnjić, član
13. Marin Ivanišević, član
14. Erol Džebo, član".

 

II

 

Ostale odredbe Rješenja ostaju nepromijenjene.

 

III

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 119/2012
1. februara/veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r,