Na osnovu čl. 3., 25. i 26. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09), čl. 69. i 70. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/11) i Odluke o redovnom godišnjem popisu i osnivanju Komisija broj 05-34-132/12 od 18.12.2012. godine, direktorica Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
KOMISIJA ZA PROVEDBU REDOVNOG POPISA U 2012.
GODINI

 

1.     U Komisiju za popis stalnih sredstava, zaliha materijala i sitnog inventara imenuju se;
1.     Jasmina Karić, predsjednik
2.     Tatjana Veljović, član
3.     Mediha Đono, član

2.     U Komisiju za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza imenuju se:
1.     Tatjana Veljović, predsjednik
2.      Jasmina Karić, član
3.      Maida Bektašević, član

3.      Zadatak komisija je da nakon izvršenog popisa, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, stalnih sredstava, sitnog inventara, zaliha materijala, novčanih sredstava, potraživanja i obaveza sačini izvještaj koji će dostaviti direktorici Ureda do 15.1.2013. godine.
4.     Predsjednicima i članovima komisija za rad utvrdit će se naknada posebnim rješenjem, u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10) i tačkom V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11).
5.     Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 05-34-132-1/12
19. decembra/prosinca 2012. godine
Sarajevo

 

Direktorica
Raska Bračković-Denjalić, s. r.