Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-3150-3/12 M.Š. od 18.10.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 18,12.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-971/42-12 E od 26.09.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1156/84, površine 163 m", nastala cijepanjem k.č. br. 1156/16 upisane u z.k. ul. br. 5366 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 63/54 k.o. Osijek (katastarsko stanje). Stvarni vlasnici nekretnine Mešanović rođ. Tema (Rešat) Advija sa 1/2 i Tema (Rešat) Durak sa 1/2 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-1030-2/2012
18. decembra/prosinca 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.