Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-3150-3/12 M.Š. od 18.10.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 18.12.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji broj 05-31-971/45-12 E od 03.10.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1156/72, po kulturi šuma površine 16103 m2, nastala od k.č. br. 1156/1 upisane u z.k. ul. br. 5305 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 63/46 u površini 16103 m2, nastala od k.č. br. 63/1 k.o. Osijek (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1150/4, po kulturi livada površine 246 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 1150/1 upisane u z.k. ul. br. 10470 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 59/9 u površini od 246 m2,nastala cijepanjem k.č. br. 59/1 k.o. Osijek (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1150/5, po kulturi livada površine 21 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 1150/11 upisane u z.k. ui.br. 10470 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 59/8 u površini od 21 m3, nastala cijepanjem k.č. br. 59/1 k.o. Osijek (katastarsko stanje). Stvarni vlasnik nekretnina "Z&J INVEST. COMPA-NY" d.o.o. Sarajevo sa 1/1 dijela.
2.      Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-3M030-l/2012
18. decembra/prosinca 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.