Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj dana 01.02.2012. godi­ne, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
RADNE GRUPE ZA NASTAVAK AKTIVNOSTI NA
REFORMI INSTITUCIONALNOG TRETMANA
MALOLJETNIKA U SUKOBU SA ZAKONOM

 

1.     U Rješenju o imenovanju Radne grupe za nastavak ak­tivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetni­ka u sukobu sa zakonom V broj 1258/2011 od 17.11.2011. godine, riječi u tački I vrši se dopuna no­vom tačkom 14. koja glasi:
"14. Mirsada Poturković, direktorica RJ "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo.
2.     U tački III "da u roku od 90 dana od dana donošenja Rješenja" zamjenjuju se riječima "da do 01. maja 2012. godine".
3.     Ostale odredbe Rješenja ostaju nepromijenjene.
4.     Rješenje, stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 118/2012
1. februara/veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.