Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 18.12.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE
ZA UTVRĐIVANJE OSNOVANOSTI
OBAVEZA I POTRAŽIVANJA PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE/OBRANE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane/obrane, V broj: 1032/2012 od 26.07.2012. godine, u tački III riječi:' "30 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja" zamjenjuju se riječima: "31.12.2012. godine".

 

II

 

Iza tačke III dodaje se nova tačka III a koja glasi:

 

"IIIa

 

Za učešće u radu Komisije, članovima pripada naknada u skladu sa tačkom V odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rokovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11)."

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1629/2012
18. decembra/prosinca 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.