Na osnovu člana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici, održanoj 18.12.2012. godine, donijela

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U ZAJEDNIČKU KOMISIJU
ZA EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU BOSNE I
HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, imenuje se Jasenko Muharemagić, savjetnik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V Broj 1600/2012
18. decembra/prosinca 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.