Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.0. Mostar, broj: 01-02.1.2-2851-2/12 od 30.10. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici održanoj 14.1 1.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 07-31-2182/12 B.L. od 29.10.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 964/2 nastala od k.č. br. 964 u površini od 838 m2, upisana u zk.ul. br. 248 k.o. Bojnik, vlasništvo Hrkalović Janje kći Jove sa 1/1 dijela.
Predmetno zemljište po novom premjeru odgovara k.č. br. 964/2, nastala od k.č. br. 964 u površini od 838 m2, upisana u kku br. 248 k.o. Bojnik.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-1068/2012
14. studenoga/novembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.