Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-2189-3/12 od 10.10.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici održanoj 14.11.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-759/12-32 od 10.10.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1129/2, površine 1932 m2, nastala od k.č. br. 1129/2 upisana u z.k. ul. br. 5651 k.o. Rakovica (z.k. stanja), odnosno k.č. br.  1450/2 k.o. Vlakovo (katastarsko stanje), prema stanju u zemljišnoj knjizi vlasništvo Lubura Pere sin Janka sa 1/2 dijela i Lubura Dragice kći Janka sa 1/2 dijela. k.č. br. 1129/5 površine 249 m2, nastala od k.č. br. 1129/1, upisana u z.k. ul. br. 5651 k.o. Rakovica (z.k. stanja), odnosno k.č. br. 1450/1 k.o. Vlakovo (katastarsko stanje), prema stanju u zemljišnoj knjizi vlasništvo Lubura Pere sin Janka sa 1/2 dijela i Lubura Dragice kći Janka sa 1/2 dijela.
Stvarno vlasništvo nekretnina Lubura Dragice kći Janka sa 1/2 dijela, Lubura Nemanje sin Branislava sa 1/4 dijela i Lubura Strahinje sin Branislava sa 1/4 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-993-1/2012
14. novembra/studenoga 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.