Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-5033-7/12 od 10.10.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici održanoj 14.11.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-5157/10-20 od 02.10.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 660/23, površine 220 m2, upisana u z.k. ul. br. 1040 k.o. Hadžići (z.k. stanja), odnosno k.č. br. 712/2 k.o. Gladno Polje (katastarsko stanje), prema stanju u zemljišnoj knjizi, vlasništvo Hasić rod. Ibrahimpašić Halide kći Namika sa 1/1 dijela.
- k.č. br. 660/40, površine 201 m2, nastala od k.č. br. 660/37, upisana u z.k. ul. br. 1040 k.o. Hadžići (z.k. stanja), odnosno dio k.č. br. 710/15 k.o. Gladno Polje
(katastarskog stanja), prema stanju u zemljišnoj knjizi, vlasništvo Hasić rod. Ibrahimpašić Halide kći Namika sa i/1 dijela.
- k.ć. br. 660/39, površine 315 m2,nastala od k.č. br. 660/21, upisana u z.k. ul. br. 463 k.o. Hadžići (z.k. stanja), odnosno dio k.č. br. 710/15 k.o. Gladno Polje (katastarskog stanja), prema stanju u zemljišnoj knjizi, vlasništvo Hasić rod. Ibrahimpašić Halide kći Namika sa 1/1 dijela.
- k.č. br. 660/38, površine 359 m3, nastala od k.č. br. 660/2, upisana u z.k. ul. br. 435 k.o. Hadžići (z.k. stanja), odnosno k.č. br. 712/8 k.o. Gladno Polje (katastarskog stanja), prema stanju u zemljišnoj knjizi, vlasništvo Hasić rod. Ibrahimpašić Halide kći Namika sa 1/1 dijela.
Sve stvarno vlasništvo Hasić rod. Ibrahimpašić Halide kći Namika sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-989/2012
14. novembra/studenoga 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.