Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". broj: 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-3150-2/12 M.Š. od 03.10.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici održanoj 14.11.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-971/38-12 E od 19.08.2012. godine, i to na parcelama:
-  k.č. br. 1156/87, po kulturi šuma površine 148 m2, nastala od k.č. br. 1156/15 upisane u z.k. ul. br. 3101 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 63/59 u površini 148 m2, nastala od k.č. br. 63/3 k.o. Osijek (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1156/86, po kulturi šuma površine 52 m2,nastala od k.č. br. 1156/27 upisane u z.k. ul. br. 3101 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 63/58 nastala od k.č. br. 63/15 k.o. Osijek (katastarsko stanje).
Sve stvarno vlasništvo Srmić rod. Teskeredžić (Ahmed) Zehresa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-975-3/2012
14. novembra/studenoga 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.