Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i članka 4. stavak 2. Za­kona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA FEDERALNOG ZAVODA ZA UPOŠLJAVANJE

 

I

 

Privremeno se imenuje Upravno vijeće Federalnog zavoda za upošljavanje na razdoblje od najviše dva (2) mjeseca, u sa­stavu:

1.    Miroslav Kapetanović, predsjednik;
2.    Sima Sabljić, član;
3.    Lidija Korać, član;
4.Rada Lukić, član;
5.    Fahrudin Kurtović, član;
6.    Fadil Islamović, član;
7.    Medina Hadžiahmetović, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 117/2012
1. veljače 2012. godine Premijer
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.