Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Privremeno se imenuje Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje na period od najviše dva (2) mjeseca, u sasta­vu:

1.    Miroslav Kapetanović, predsjednik;
2.    Sima Sabljić, član;
3.    Lidija Korać, član;
4.    Rada Lukić, član;
5.    Fahrudin Kurtović, član;
6.    Fadil Islamović, član;
7.    Medina Hadžiahmetović, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 117/2012
1. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.