Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.2-94-26/11 A.Z. od 12.10.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici održanoj 14.11.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

l.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 05-31-757/10-244 A od 05.10.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 352/7 k.o. Kuliješ, njiva 6. klase u površini od 77 m2, upisana u zk.ul. br. 1106 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno vlasništvo Tešanović (Rajka) Ostoja sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-975-1/2012
14. studenoga/novembra 2012. godine
Sarajevo

 

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.