Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine je na 68. sjednici, održanoj 14.11.2012. godine, donijela

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRVOG
AKCIONOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za izradu "Akcionog plana energetske učinkovitosti Federacije Bosne i Hercegovine" (u daljnjem tekstu: Radna grupa), u sastavu:

1.      Amira Pintul, pomoćnik ministra za energiju, predsjednik Radne grupe
2.      Sedžida Đonlagić, savjetnik ministra, član
3.      Dr. Mirko Skrbić, savjetnik ministra, član
4.      Edin Terzić, savjetnik ministra, član
5.     Jasmina Katica, stručni savjetnik, član
6.     Almira Kapetanović, stručni savjetnik, član
7.     Armin Đuliman, stručni savjetnik, član

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz točke Iovog rješenja je izrada "Akcionog plana energetske učinkovitosti Federacije Bosne i Hercegovine".
Radna grupa će u roku od 60 dana sačiniti Akcioni plan sa definiranim aktivnostima, ciljevima aktivnosti, nosiocima aktivnosti i rokovima za realiziranje tih aktivnosti. Potrebno je eksplicitno definirati ko je odgovoran za implementaciju pojedinih aktivnosti ina koji način će se pratiti realiziranje tih aktivnosti. Akcioni plan će nakon razmatranja usvojiti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Poslove iz točke II ovog rješenja Radna grupa će obavljati u toku radnog vremena, bez novčane naknade.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1570/2012
14. studenoga 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.