Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 68. sjednici, održanoj 14.11.2012. godine, donijela

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRVOG
AKCIONOG PLANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za izradu "Akcionog plana energetske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine" (u daljnjem tekstu: Radna grupa), u sastavu:

1.     Amira Pintul, pomoćnik ministra za energiju, predsjednik Radne grupe
2.     Sedžida Đonlagić, savjetnik ministra, član
3.     Dr. Mirko Škrbić, savjetnik ministra, član
4.     Edin Terzić, savjetnik ministra, član
5.     Jasmina Katica, stručni savjetnik, član
6.     Almira Kapetanović, stručni savjetnik, član
7.     Armin Đuliman, stručni savjetnik, član

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je izrada "Akcionog plana energetske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine".
Radna grupa će u roku od 60 dana sačiniti Akcioni plan sa definisanim aktivnostima, ciljevima aktivnosti, nosiocima aktiv­nosti i rokovima za realizaciju tih aktivnosti. Potrebno je eksplicitno definisati ko je odgovoran za implementaciju pojedinih aktiv­nosti i na koji način će se pratiti realizacija tih aktivnosti. Akcioni plan će nakon razmatranja usvojiti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Poslove iz tačke II ovog rješenja Radna grupa će obavljati u toku radnog vremena, bez novčane naknade.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH". . .

 

V broj 1570/2012
14. novembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.