Na osnovu čl. 3., 25. i 26. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/09), čl. 69. i 70. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/11), Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH, br. 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine i tačke VI Odluke o godišnjem popisu i osnivanju Komisija za popis br. 03/06-02-163/2012 od 05.11.2012. godine, sekretar Vlade donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJA ZA PROVEDBU REDOVNOG GODIŠNJEG POPISA U 2012. GODINI

 

I

 

U Centralnu komisiju za popis stalnih sredstava i obaveza i potraživanja imenuju se:
1.     Dijana Smailagić, predsjednik
2.     Damjana Zorić, član
3.     Lejla Mehmedović, član

Zadatak Komisije iz tačke I ovog Rješenja je da koordinira rad popisnih komisija, daje istim uputstva, te da nakon izvršenog popisa sačini kompletan izvještaj sastavljen od svih popisnih komisija.
Komisija iz tačke I ovog Rješenja podnijet će Izvještaj o obavljenom redovnom popisu sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine do 15.01.2013. godine.

 

II

 

U Komisiju za popis stalnih sredstava, zaliha materijala i sitnog inventara imenuju se:
1.     Mensura Hasifić, predsjednik
2.     Hata Hasanbegović, član
3.     Faris Mahmutčehajić, član

 

III

 

U Komisiju za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza imenuju se:
1.     Širaza Jahić, predsjednik
2.     Mirela Eljšan, član
3.     Edin Leventa, član

 

IV

 

Zadužuju se Komisije iz tačke II i III ovog Rješenja da svoje Izvještaje o popisu dostave Centralnoj komisiji za popis do 10.01.2013. godine.
Komisija iz tačke III ovog Rješenja se zadužuje da za sve neizmirene obaveze dospjele nakon 10.01.2013. godine, naknadno sačini popis i dostavi dopunski izvještaj Centralnoj komisiji za popisdo31.01.2013. godine.

 

V

 

Predsjednicima i članovima za rad u imenovanim Komisijama isplatit će se naknada u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10) i tačkom V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 14/11).

 

VI

 

Ovo Rješenje dostavlja se predsjednicima i članovima Komisija.

 

VII

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/06-02-163-1/2012
05. novembra/studenoga 2012. godine
Sarajevo

Sekretar Vlade
Edita Kalajdžić, s. r.