Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-25/11 A.Z. od 02.10. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnine nepotpuno izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 67. sjednici, održanoj 06.11.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine nepotpuno izvlaštene od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju, broj: 05-31-757/10-337 od 17.08.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 414 k.o. Kuliješ, šuma 4. klase površine od 10657 m2, upisana u zk.ul. br. 356 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno suvlasništvo Glavaš (Mate) Dragica sa 1/3 dijela, Katava (Mate) Alojzija sa 1/3 dijela i Katava (Ivana) Ruža sa 1/3 dijela, u površini 103 m2, odnosno prosječne dužine 46 m i širine 3 m, a prema elaboratu nepotpunog izvlaštenja.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštene nekretnine Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-969-2/2012
06. studenoga/novembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.