Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP- "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-3983-1/12 N.M. od 24.09.2012. go­dine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravo­moćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 67. sjednici održanoj 06. 11.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 02-31-754-60/12 od 11.09.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2691/8 k.o. Odžak, njiva 6. klase u površini od 52 m2, upisana u pl. br. 1600 k.o. Odžak na ime posjednika Saldić (Hasana) Nusret sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 491/42, njiva u površini od 52 m2 , upisana u zk. ul. br. 847 k.o. Odžak, suvlasništvo Hodžić (Nazifa) Nazif sa 4/9 dijela i ostalih, a stvarno vlasništvo Saldić (Hasana) Nusret sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-959-5/2012
06. studenoga/novembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.