Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-3983-1/12 NM od 24.09.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pra­vomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 67. sjednici održanoj 06.11.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 02-31-754-56/12 od 03.09.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2774/2 k.o. Odžak, ekonomsko dvorište u površini od 70 m2, upisana u pl. br. 5389 k.o. Odžak na ime posjednika "Mersal" d.o.o. Odžak sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 679/17, zemljište uz vanprivrednu zgradu u površini od 70 m2, upisana u zk, ul. br. 1720 k.o. Odžak, vlasništvo Mersal d.o.o. Odžak sa 1/1 dijela, zastupanog po vlasniku i zakonskom zastupniku Omeru Gariću iz Odžaka.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-3 1-959-4/2012
06. studenoga/novembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.