Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne t Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. godine, do­nosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG VIJEĆA
FEDERALNOG ZAVODA ZA UPOŠLJAVANJE

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Upravnog vijeća Federalnog zavoda za upošljavanje, imenovani Rješe­njem Vlade Federacije broj V broj 985/2009 od 04. studenog 2009. godine i to:

 

1.    Filip Šarić, predsjednik;
2.    Fadil Islamović, član;
3.    Lucija Živković, član;
4.    Mladen Pandurević, član;
5.    Medina Hladžiahmetović, član;
6.    Izudin Šahović, član;
7.    Jozo Barišić, član.

 

II

 

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća iz točke l ovog rje­šenja, razrješavaju se prije isteka mandata, i to zbog neučinko­vitog i neuspješnog poslovanja i upravljanja radom Federal­nog zavoda za upošljavanje, kao i zbog nekooperativnosti pre­ma Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, kao mje­rodavnom ministarstvu.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 116/2012
1. veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.