Na osnovu lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 01.02.2012. godine, do­nosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, imenovani Rješe­njem Vlade Federacije broj: V broj 985/2009 od 04. novembra 2009. godine i to:

1.    Filip Sarić, predsjednik;
2.    Fadil Islamović, član;
3.    Lucija Živković, član;
4.    Mladen Pandurević, član;
5.    Medina Hadžiahmetović, član;
6.    Izudin Šahović, član;
7.    Jozo Barišić, član.

 

II

 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora iz tačke I ovog rje­šenja, razrješavaju se prije isteka mandata, i to zbog neučinko­vitog i neuspješnog poslovanja i upravljanja radom Federal­nog zavoda za zapošljavanje, kao i zbog nekooperativnosti pre­ma Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, kao na­dležnom ministarstvu.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u
"Slu­žbenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 116/2012
1. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.